ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies
Административни услуги

 • Предоставяне на зала за обучение.
 • Предоставяне на методики за обучение.
 • Организиране на срещи и конференции между изследователите и индустрията.

 • Информационни услуги

 • Предоставяне на информация относно европейски и национални политики и законодателство в областта на трансфера на технологии и защитата на интелектуална собственост.
 • Организиране на специализирани обучения по комерсиализация на научни резултати с предоставяне на зала и лекторски екипи.
 • Консултации относно програмите за подпомагане на МСП и в частност по Структурните фондове на ЕС.
 • Консултации при регистриране на изобретения и търговски марки.
 • Представяне на маркетингова и статистическа информация от специализирани бизнес информационни източници (уеб сайтове, бази данни).
 • Предоставяне на информация за добри практики в изследователската дейност и трансфера на технологии.

 • Консултантски услуги

 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към български и европейски партньори.
 • Търсене на технологични и бизнес партньори.
 • Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия.
 • Консултация за подготовка на проекти за финансиране.
 • Разработка на проекти за финансиране вкл. пълно проектно окомплектоване.
 • Разработка на бизнес-планове.
 • Разработка на проектно проучване.
 • Консултации при контакти с външни клиенти и партньори.
 • Преглед и оценка на иновативни идеи.
 • Аутсорсване на проектни дейности.
 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие във връзка с технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма.