ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) подпомага подобряването на материалната, кадровата, квалификационната и организационна среда в СУ и се утвърждава като основен фактор за пълноценното оползотворяване на научноизследователския капацитет на университета и засилване на сътрудничеството между научните среди и бизнеса, както и за привличането на студентски предприемачески фирми.

Екипът на ЦТТ е специализиран в подготовката на обучителни модули и провеждането на обучения по:

 • Проблеми на интелектуалната собственост;
 • Източници за финансиране;
 • Анализ на иновативни разработки;
 • Създаване на нови фирми и бизнес планиране;
 • Форми на технологичен одит;
 • Форми на технологичен трансфер;
 • Оценка на съществуващи научни резултати;
 • Анализ и оценка на иновативна и технологична готовност;
 • Комерсиализация на научни резултати /бизнес план, нови фирми/.

Екипът на ЦТТ ежегодно организира Европейски ден на предприемача, съпътстван от ден на МСП в СУ "Св. Климент Охридски", с участието на Столична община, КРИБ, Студентски съвети, БАН, финансиращи и др. институции и инициира създаването на неформална мрежа от съществуващи ЦТТ в страната.

В рамките на своята дейност, ЦТТ извършва и:

 • Предоставяне на информация и услуги по проблеми на интелектуалната собственост, източници на научно-изследователски разработки, възможности за стипендии и участие в международни прояви, създаване на иновативни фирми и обучение свързано с технологичния трансфер и управление на иновациите;
 • Организиране на срещи между разработчиците и потребителите на технологии, семинари и конференции, контакти с други центрове за трансфер на технологии в страната и чужбина;
 • Проучване потребностите на пазара чрез провеждане на технологични одити във фирми- потенциални внедрители на научни резултати.