ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Центърът за трансфер на технологии е създаден през 2007 г. по проект Изграждане на Център за Трансфер на Технологии в СУ "Св. Климент Охридски", финансиран от програма ФАР 2005 – Проект BG2005/017-353, грантова схема: BG 2005/ESC/G/TTO – "Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавните научно-изследователски организации".

От 2009 г. Центърът е част от Научно-изследователския сектор при СУ "Св. Климент Охридски". Той учства в мрежата от центрове за трансфер на технологии на CERN и е контактно звено на CERN за българската индустрия.

От своето създаване Центърът работи в следните основни направления:

  • укрепване сътрудничеството между научно-изследователската общност в СУ "Св. Климент Охридски" и индустрията;
  • трансфер на знания и технологии между тях;
  • разработване на методики за оценка на технологии и технологичен одит, обучителни модули и материали, свързани с източници на финансиране, ръководство за създаване на нови фирми и бизнес планове, форми на технологичен трансфер и решаване проблеми на интелектуалната собственост.
Брошура на Центъра за трансфер на технологии